ATAS TAGAPAGPAGANAP BLG. 335Nag-aatas sa lahat ng kagawaran/ kawanihan/ tanggapan/ahensiya/  instrumentaliti ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya.

DILG MEMORANDUM SIRKULAR BLG. 2018-03 - Implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 ng Komisyon sa Wikang Filipino.

CSC PATALASTAS BLG. 03, s. 2018  - Implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 ng Komisyon sa Wikang Filipino.