CENTRAL OFFICE

GABAY NG MAMAMAYAN

(CITIZEN'S CHARTER)

PROSESO (PROCESS)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. DENR-PSMD-SMS-2022

PAG-IISYU NG MGA SUPLAY AT MATERYALES

(ISSUANCE OF SUPPLIES AND MATERIALS)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-AF-05-06-07

PAGPOPROSESO NG PAGBABAYAD NG MGA CLAIMS

(PROCESSING OF PAYMENT OF CLAIMS)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-ODAS-01

PAG LALAGAY NG BILANG NG APROBADONG TRAVEL ORDER

(NUMBERING OF APPROVED TRAVEL ORDER)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG.

KAHILINGAN PARA SA PAG-IISYU NG PROPERTY ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT (PAR)/INVENTORY CUSTODIAN SLIP (ICS)

(REQUEST FOR THE ISSUANCE OF PROPERTY ACKNOWLEDGMENT RECEIPT (PAR)/INVENTORY CUSTODIAN SLIP (ICS))

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-AF-03

PAGBENTA NG MGA DOKUMENTO SA BIDDING

(SALE OF BIDDING DOCUMENTS)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-AF-01

PAG-IISYU NG CERTIFICATION OF NO RECORDS/APPEAL/MOTION FOR RECONSIDERATION, ATBP.

(ISSUANCE OF CERTIFICATION OF NO RECORDS/APPEAL/MOTION FOR RECONSIDERATION, ETC.)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. KISS-ISD-01

KAHILINGAN SA PAGBUO NG INFORMATION SYSTEM

(REQUEST FOR INFORMATION SYSTEM (IS) DEVELOPMENT)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-SCIS-01

KAHILINGAN PARA SA EVENT COVERAGE SA DENR

(REQUEST FOR EVENT COVERAGE)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-SCIS-02

KAHILINGAN NG MEDIA NA MAKAPANAYAM ANG OPISYALES NG DENR

(MEDIA REQUEST FOR INTERVIEW OF DENR OFFICIALS)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-SCIS-03

PAGPAPAHIRAM NG MGA SANGGUNIAN AT IBA PANG MATERYAL NG AKLATAN

(LENDING OF LIBRARY REFERENCE/RESOURCE MATERIALS)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-SCIS-04

PAKIKIPAGTULUNGAN SA DENR SA MGA GAWAING PANGKAPALIGIRAN

(PARTNERSHIP WITH DENR IN ENVIRONMENTAL ACTIVITIES)

GABAY NG MAMAMAYAN BLG. CO-SCIS-05

PAGTUGON SA MGA PUBLIKONG PAGTITIPON AT PROTESTA

(HANDLING PUBLIC ASSEMBLIES AND PROTESTS)

SECSIME BLG. FASPS

PAGSUSURI NG MGA PANUKALANG PROYEKTO PARA SA PAGPOPONDO

(REVIEW OF PROJECT PROPOSALS FOR FUNDING)

SECSIME BLG. FASPS-PMED

PAGPROSESO SA KAHILINGANG MAKAKUHA NG MGA KNOWLEDGE PRODUCTS (KPS) NA NABUO SA PAMAMAGITAN NG FOREIGN-ASSISTED AND SPECIAL PROJECTS

(PROCESSING OF REQUEST ON KNOWLEDGE PRODUCTS (KPS) GENERATED BY THE FOREIGN-ASSISTED AND SPECIAL PROJECTS (FASPS))

SECSIME BLG. FASPS-PAMD

PAGHAHANDA NG WITHDRAWAL APPLICATION AT PAGSUSURI NG STATEMENT OF EXPENDITURES PARA SA REPLENISHMENT NG WORKING FUND

(PREPARATION OF WITHDRAWAL APPLICATION AND REVIEW OF STATEMENT OF EXPENDITURES (SOEs) FOR THE REPLENISHMENT OF WORKING FUND)

SECSIME BLG. FASPS-PMAD

PAGHAHANDA NG KAHILINGAN NG REHIYON/PENRO SA PAG-RELEASE NG SAA/NTA  

(PREPARATION OF REQUEST FOR THE RELEASE OF SUB-ALLOTMENT ADVICE/NOTICE OF TRANSFER OF ALLOCATION (SAA/NTA) TO REGIONAL /PENRO)