Pagpapalaganap ng Wikang Filipino alinsunod sa Atas Tagapagpaganap Bilang 335

 

ATAS TAGAPAGPAGANAP BLG. 335Nag-aatas sa lahat ng kagawaran/ kawanihan/ tanggapan/ahensiya/  instrumentaliti ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya.

DILG MEMORANDUM SIRKULAR BLG. 2018-03 - Implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 ng Komisyon sa Wikang Filipino.

CSC PATALASTAS BLG. 03, s. 2018  - Implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 ng Komisyon sa Wikang Filipino.  

     -  LARAWAN NG PAGSASAGAWA NG ORYENTASYON/ WORKSHOP/ WEBINAR 

   • SEMINAR SA ORTOGRAPIYANG PAMBANSA AT PAGHAHANDA NG KORESPONDENSIYA OPISYAL
   • ORYENTASYON NG KFW SA MGA EMPLEYADO NG DENR MULA SA CENTRAL AT REGIONAL OFFICES, BUREAUS AT ATTACHED AGENCIES
   • WORKSHOP NONG OCTOBER 21-23, 2019 NA NILAHUKAN NG MGA REPRESENTATIBO MULA SA DENR (CENTRAL AT REGIONAL OFFICES, BUREAUS AT ATTACHED AGENCIES)
   • WEBINAR (PATULOY NA PAGSALIN SA MGA KORESPONDESIYA NG KAGAWARAN NOONG NOBYEMBRE 11, 18 AT 21, 2020